Cover photo for เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

พระเจนดุริยางค์เป็นผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติ ที่มาของทำนองเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันนั้นเกิดขึ้นราวปลายปี พ.ศ.2474 เพื่อนนายทหารเรือชั้นผู้ใหญ่ของท่านคนหนึ่งชื่อหลวงนิเทศกลกิจ นามเดิม กลาง โรจนเสนาได้ขอให้ท่านแต่งเพลงสำหรับชาติขึ้นเพลงหนึ่ง ลักษณะของเพลงเป็นแบบลามาร์แซแยส ซึ่งพระเจนดุริยางค์ได้บอกไม่ตกลง เพราะถือว่าเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นเพลงชาติอยู่แล้ว ทั้งการจะให้แต่งเพลงนี้ก็ยังไม่ใช่คำสั่งของทางราชการด้วย แม้ภายหลังหลวงนิเทศกลกิจจะมาติดต่อให้แต่งเพลงนี้อีกหลายครั้งก็ตาม พระเจนดุริยางค์ก็หาทางบ่ายเบี่ยงมาตลอดเพราะท่านเกิดสงสัยว่า การขอร้องให้แต่งเพลงนี้เกี่ยวข้องกับการเมืองประกอบกับในเวลานั้นก็มีข่าว ลือเรื่องการปฏิวัติอยู่ด้วย