2013.01.22 - “ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้ายุค 3G และ 4G”

วันนี้คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพจัด ประชาพิจารณ์ เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้ายุค 3G และ 4G” ขึ้นครับ มาติดตามจาก TL @Jar_Deerana และ @Pat_ThaiPBS

Embed

  1. กำหนดการ  ประชาพิจารณ์ เรื่อง “ทิศทางโทรคมนาคมไทย หลังสิ้นสุดระบบสัมปทานเมื่อเข้ายุค 3G และ 4G” 
Like
Share

Share

Facebook
Google+