As seen onFavicon for http://www.scoop.itscoop.it

การประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี ๒๕๕๕ “ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์” ครั้งที่ ๒

วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๒ นิเทศศาสตร์คอมเพล็กซ์ ชั้น ๙ ห้องประชุมปองทิพย์ ๑ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Embed

  1. จัดโดย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และ ภาควิชาวารสารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
Like
Share

Share

Facebook
Google+