I bästa fall minskar utsläppen av växthusgaser

"...I bästa fall minskar utsläppen av växthusgaser. Flyget ska ges möjlighet att utvecklas och tillgängligheten till flygplatsen ska förbättras." (från Ängelholms ÖP 2035, del 2, sid 59)

Embed

 1. I Ängelholms översiktsplan 2035, som är mycket vackert formulerat kring miljöutmaningen. @engelholm's kommun skriver på hemsidan:
 2. "Den nya översiktsplanen har tagits fram genom följande arbetsprocess: fånga Ängelholms själ, ta fram en framtidsbild samt arbeta fram visioner och strategier." (del 1, del 2, samrådsredogörelse, bilaga till samrådsredogörelse)
 3. Det är som sagt mycket fina visioner och strategier! Samt fina formuleringar i konsekvensbeskrivningen som börjar på sid 50 i del två i ÖP 2035, där det står exakt vad en miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla. På sid 52 beskrivs avgränsningen som gjorts:
 4. Ambitionen är att beskriva konsekvenserna för olika typer av mål: nationella, regionala och lokala mål, miljökvalitetsmål samt miljökvalitetsnormer. Konsekvensbeskrivningens sakmässiga avgränsning görs på en övergripande nivå för att anpassas till översiktsplanens strategiska karaktär. Det innebär att det viktigaste lyfts fram, medan detaljerna sållas bort.
  Tidshorisonten för konsekvensbeskrivningen är samma för översiktsplanen, d v s till år 2035. Den geografiska avgränsningen är också densamma, vilket innebär att den omfattar hela Ängelholms kommun.
 5. Samt studerat alternativ:
 6. Kommunen presenterar ett avvägt förslag till översiktsplan, utan alternativa förslag. Ett nollalternativ har formulerats och jämförts med den föreslagna planen.
 7. Längre fram, s 60, kan vi läsa om nollalternativet (som utgörs av gamla ÖP, (vanligt i många kommuner att gamla ÖP utgör nollalternativet; vidare är det vanligt att betona förtätning, kollektivtrafik och förnybar energi (som vindkraft))). I jämförelsen med gamla ÖP (från 2004) klargörs det nya i nya ÖP (del 1, del 2) (t ex vill kommunen se till att bygga över 3,5 m över havsnivån för att vara robusta för framtida extremväder):
 8. Nollalternativet definieras som en beskrivning av miljöns sannolika utveckling om översiktsplanen inte genomförs. Det innebär i princip att allt fortsätter som idag, utan denna översiktsplan. Nollalternativet utgår i princip av hur utvecklingen skulle bli med gällande översiktsplan, ÖP 2004, med anpassningar till rådande trender och aktuella förhållanden. Bebyggelseområdena i ÖP 2004 och översiktsplan 2035 stämmer till stor del överens. Översiktsplan 2035 betonar förtätning, blandad bebyggelse samt bebyggelse i kollektivtrafik- och stationsnära läge i större utsträckning. Det väntas leda till en mer samlad bebyggelse, vilket minskar behovet av bilresor. Betoningen på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar i översiktsplan 2035 väntas också bidra till minskade utsläpp och resursförbrukning jämfört med nollalternativet. En koncentration av befolkningen kan dock innebära att fler människor kan utsättas för buller och luftföroreningar. Det kan även innebära att grönområden tas i anspråk för bebyggelse. Därför tas en balanseringsprincip upp i översiktsplan 2035. Båda översiktsplanerna värnar värdefulla naturområden och gröna/blåa stråk. ÖP 2004 innehåller stort opåverkat område. Översiktsplan 2035 innehåller ett tyst område och tätortsnära grönområden. Förslag på yttre godsspår finns med i bägge översiktsplanerna. Båda har med Europabanan, medan översiktsplan 2035 även har med förslag på höghastighetståg vid Västkustbanan. I översiktsplan 2035 ingår även ett nytt förslag på förbud av transport av farligt gods på Kristian II:s väg, ny avfart från E6 med anslutning till flyget och tvärbanan, förslag på nya sträckningar för buss samt gång- och cykelvägar. Översiktsplan 2035 innehåller också förslag på nya områden för vindkraft samt mål om förnyelsebar energi och att kommunens verksamhet ska bli 100 % fossilbränslefri och att förnybar energi ska främjas. Det väntas leda till positiva effekter både på miljön och klimatet. Genom att betona de sociala frågornas betydelse i planeringen i översiktsplan 2035 kan förhoppningsvis en bättre folkhälsa skapas. ÖP 2004 tar inte upp frågor om robusthet, höjdnivåer för bebyggelse och klimatfrågor på samma sätt som översiktsplan 2035. Det kan bidra till större samhällsekonomiska kostnader i form av att bebyggelse förstörs och viktiga samhällsfunktioner slås ut vid extremväder.

  Den nya översiktsplanen 2035 har en mer strategisk och övergripande karaktär än ÖP 2004, i enlighet med den nya plan- och bygglagen. I översiktsplan 2035 ges hållbarhetsaspekterna en större tyngd och ambitionen är att hållbarhetsaspekterna ska genomsyra all planering. Det väntas bidra till en bättre miljö.
 9. Det sista stycket kanske är mest intressant för att fånga det nya i nya ÖP (ÖP 2035 har en mer strategisk och övergripande karaktär än ÖP 2004)
 10. Kommunen går igenom alla punkter som förekommer i MB 6 kap 12§ punkt 6. Dock sker dock ett "eget pusslande" med ordning och exakt formulering. Djur och växtliv är t ex sammantaget under Biologisk mångfald. Jag hittar inte att infrastruktur just under denna punkt i lagtexten (konstigt nog!?), men kan passa (personligen skulle jag önska att alla kommuner bestämmer sig för antal, ordning och struktur man man ska gå igenom de olika strategiområdena och de ställningstaganden som ska göras).
 11. Nedan listas de 11 områden som Ängelholm analyserar som miljökonsekvenser av sin översiktsplanering (ÖP). Detta eftersom det är ett krav enligt MB 6 kap 12§ punkt 6. Konsekvensanalysen görs på sid 52- 59 i ÖP 2035, del 2:
 12. 1. Befolkning
 13. 2. Bebyggelse
 14. 3. Forn- och kulturlämningar, kulturarv
 15. 4. Infrastruktur (trots att denna punkt inte finns med i lagtexten (MB 6 kap 12§ punkt 6)
 16. 5. Materiella tillgångar
 17. 6. Människors hälsa
 18. 7. Biologisk mångfald, djur och växtliv
 19. 8. Mark och landskap
 20. 9. Vatten
 21. 10. Luft
 22. 11. Klimat
 23. Nedan kommenteras åtta av ovanstående punkter, punkt 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10 och 11:
 24. 1. Ang "ställningstaganden och bedömd påverkan" (s 52-53) rörande befolkning, så får vi också se en formulering som gäller många växande kommuner (förutom att X kan variera, i Ängelholm är =1 %/år, dvs kommunen tänker sig att de växer med ung 400 personer per år.)
 25. En tillväxt av befolkningen med X % innebär påverkan på miljön med fler transporter, ökad energianvändning och mer konsumtion. En hållbar samhällsplanering är därför nödvändig. En ökad konsumtion bidrar till ett ökat uttag av naturresurser. Satsningen på handel i existerande handelsområden, där det finns tillgång till kollektivtrafik samt gång och cykelvägar, kan minska behovet av bilen och därmed bidra till en bättre miljö. En ökad befolkning skapar samtidigt underlag för kollektivtrafik, handel och service. En hållbar transportsystem är viktigt, likaså åtgärder för att skapa förnybar energi. För att skapa balans i åldersstrukturen ska kommunen arbeta för att behålla ungdomar, få unga och unga barnfamiljer att bosätta sig i kommunen.
Like
Share

Share

Facebook
Google+