EU-rahoitus 2014-2020

EU rahoittaa ja avustaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia. Rahoituskauden 2014-2020 ohjelmista osa on jo käynnistynyt. Tähän koosteeseen olemme listanneet rahoitusmahdollisuudet ohjelmittain ja mistä niistä saa lisätietoa. Koosteesta on jätetty pois pelkästään viranomaisyhteistyötä tukevat ohjelmat.

Embed

 1. Ohjelmat toimivat kukin oman lainsäädäntönsä pohjalta ja eri ohjelmilla on omat kriteerinsä hakukelpoisista hankkeista ja toimijoista. Ohjelmilla ei ole yhtenäisiä hakuaikoja. Avoimet haut ilmoitetaan aina kunkin ohjelman omilla sivuilla. Useilta komission pääosaostoilta on mahdollista tilata sähköinen uutiskirje, joissa hauista myös kerrotaan.

  Kaikki rahoituskauden 2014-2020 ohjelmat löytyvät komission budjettipääosaston sivuilta:
 2. Komissio on koonnut EU-rahoituksen perustietopaketin helpottamaan rahoitusmahdollisuuksien hahmottamista. Tietopaketissa on ohjeita pienyrityksille, kansalaisjärjestöille, tutkijoille, maatalousyrittäjille, viranomaisille, nuorisolle ja muille ryhmille, jotka voivat hakea EU-rahoitusta. Perustietojen ohessa on linkkejä sivustoille, joilla kerrotaan kauden 2014–2020 rahoitusmahdollisuuksista.
 3. EU-rahoitus on monimuotoista, sillä ohjelmia on erilaisia ja niitä hallinnoivat monet tahot. Jäsenmaat hallinnoivat suurinta osaa varoista. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennerahastojen varat. Loput ohjelmista hallinnoidaan komissiossa ja EU:n virastoissa. Lähes kaikkiin hankkeisiin vaaditaan myös omaa rahoitusta. Komission ja virastojen hallinnoimien ohjelmien kieli on englanti, mutta usealla ohjelmalla on Suomessa neuvontapiste, josta saa tarvittaessa apua.

  EU-rahoituksessaon kaksi päätyyppiä:
  - Hankekohtaisetavustukset (grants), joita haetaan ehdotuspyyntöjen (call for proposal) perusteella. Myös muita mahdollisuuksia on. Rahoitustyyppi kerrotaan aina hakuilmoituksessa.
  -Palveluja, tavaroita tai rakennusurakoita koskevat julkiset hankinnat (public contracts), joita EU:n toimielimet tarvitsevat toiminnassaan tai joita tarvitaan EU:n ohjelmien toteuttamiseksi. Näistä mahdollisuuksista lisätietoa:
 4. Mitä EU-rahoituksella on saatu aikaan?


  Lisätietoa EU-hankkeista maittain EU-rahoitus –sivun alalaidan kartan kautta
 5. ja budjettipääosaston EU-budjetti maassani –sivustolta :
 6. Tiedotuskampanja Työtä sinun hyväksesi kertoo hankkeista jäsenmaissa:
 7. Hanke nro 68 - Ikääntyvistä huolehtiminen
 8. Rahoitusohjelmat 2014-2020

 9. Euroopan rakenne- ja investointirahastot (ERI-rahastot)

  ERI-rahastoja ovat Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto (eli rakennerahastot), koheesiorahasto, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahasto. Näistä koheesiorahasto ei ole käytössä Suomessa. ERI-rahastojen yhteiset säännökset:
 10. Rakennerahastot

  Suomessa on toiminnassa kaksi rakennerahastoa eli Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Suomessa niiden varoista puolet tulee EU:lta ja puolet on Suomen omaa julkista rahoitusta. Suomeen on kohdennettu vuosille 2014-2020 yhteensä noin 1,3 miljardia euroa ja julkinen rahoitus on samanverran. Valtion osuus on 75 % ja kuntien ja muiden toimijoiden 25 %. Yhteensä varoja on siis 2,6 miljardia seitsemälle vuodelle.

  Kukin jäsenmaa on tehnyt rakennerahasto-ohjelman, jonka komissio hyväksyy. Suomen rakennerahasto-ohjelmassa "Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020" on viisi toimintalinjaa ja 13 erityistavoitetta. Toimintalinjat ovat:
  1) PK-yritystenkilpailukyky (EAKR)
  2 ) Uuden tiedon ja osaamisen hyödyntäminen (EAKR)
  3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
  4) Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
  5) Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
  Kaikkien hankkeiden tulee sopia toimintalinjojen alle ja toteuttaa rakennerahasto-ohjelmaa. Muunlainen toiminta ei ole mahdollista ohjelman rahoituksella. Rakennerahasto-ohjelma, hakuohjeet ja paljon muuta tietoa on koottu rakennerahastoportaaliin. Hakeminen tapahtuu sivuilta löytyvän EURA 2014–järjestelmän kautta.
 11. Pääsääntöisesti aluekehitysrahastoa hallinnoidaan Suomessa maakuntien liitoissa:
 12. ja Euroopan sosiaalirahastoa ELY-keskuksissa:
 13. Esimerkiksi Uudenmaan alueen toimijoita neuvoo Uudenmaan liiton EU-palvelu:
 14. Maakuntien EU-toimistot Brysselissä ajavat alueidensa etua ja tiedottavat EU-asioista:
1
Share

Share

Facebook
Google+