Ajo-ohjeita EU-tiedon valtateille!

Tämä on Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelun kokoama paketti eniten käyttämistään EU-tiedonlähteistä. Listaa päivitetään tarpeen mukaan. Loppuun on koottu erilaisia neuvontapalveluita ja teemasivustoja.

Embed

 1. Yleistietoa ja EU:n toimintaa

  Europa-palvelin

  EU:n virallinen verkkosivusto tarjoaa
  - perustietoa EU:n toimintatavoista
  - EU:n tuoreita uutisia ja tietoa tulevista tapahtumista
  - linkkejä EU:n toimielinten ja virastojenverkkosivustoilla oleviin tietoihin
 2. Euroopan komissio  Komissio on yksi Euroopan unionin keskeisistätoimielimistä. Se edustaa ja puolustaa koko EU:n etuja. Komissio laatiiehdotuksia uutta EU-lainsäädäntöä varten ja hoitaa EU:n politiikan käytännöntoteuttamiseen ja varojen käyttöön liittyviä tehtäviä. Komissiossa on yksi jäsen kustakin jäsenmaasta.
 3. Komissionpääosastot


  Komissio jakautuu useisiin pääosastoihin ja yksiköihin.Tässä osiossa pääosastot on luokiteltu toimialan mukaan. Muut komission yksikötkäsittelevät joko yleisempiä hallinnollisia kysymyksiä tai keskittyvät johonkintiettyyn kysymykseen, kuten petostentorjuntaan tai tilastoihin.
 4. Euroopan komission Suomen-edustusto


  Euroopan komission Suomen-edustusto tiedottaa suomalaisille ajankohtaisista EU-asioista ja pitää komission ajan tasallayhteiskunnallisesta ja poliittisesta kehityksestä Suomessa. Lisäksi edustustoylläpitää suhteita päätöksentekijöihin, viranomaisiin, sidosryhmiin ja kansalaisjärjestöihin.
 5. Tutustu myös edustuston Euronautti-blogiin!
 6. Euroopan komission Suomen-edustuston tietopalvelu

  Infopiste (Malminkatu 16) ma-pe klo 10-16.30
  Sähköposti: comm-rep-hel-library@ec.europa.eu
 7. Euroopan parlamentti


  Eurooppalaiset äänestäjät valitsevat Euroopan parlamentinjäsenet suorilla vaaleilla viiden vuoden välein. Euroopan parlamentti siisedustaa EU-kansalaisia. Parlamentti on EU:n neuvoston ohella toinen EU:ntärkeimmistä lakia säätävistä elimistä.

  Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää:

  - keskustelee EU:n lainsäädäntöaloitteista ja hyväksyysäädökset yhdessä neuvoston kanssa
  - valvoo komissiota ja muita EU:n toimielimiä jahuolehtii siitä, että ne toimivat demokraattisesti
  - keskustelee EU:n talousarviosta ja hyväksyy sen yhdessäneuvoston kanssa.
 8. Euroopanparlamentin Suomen-tiedotustoimisto


  Parlamentin tiedotustoimisto jakaa tietoa parlamentintoiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä. Kohderyhmiä ovat mm. tiedotusvälineet,koulut ja muut oppilaitokset, tutkijat, viranomaiset ja järjestöt. Toimistopalvelee myös yksittäisiä kansalaisia. Toimistosta voi kysyä Euroopanparlamentin työhön, rakenteeseen ja jäseniin (lainsäädäntötyö, valiokunnat,puhemiehistö jne.) liittyvistä asioista. Sivustolta löytyy myös suomalaistenparlamentin jäsenten yhteystiedot
 9. Euroopan unioninneuvosto


  Euroopan unionin neuvoston – eli lyhyesti neuvoston –tapaamisissa EU-maiden kansalliset ministerit hyväksyvät lainsäädäntöä jakoordinoivat toimintapolitiikkaa.
 10. Eurooppa-neuvosto


  Eurooppa-neuvoston kokoukset ovat huippukokouksia, joissaEU:n johtajat päättävät politiikan yleisistä painopisteistä ja tärkeimmistäaloitteista. Kokouksia on yleensä neljä vuodessa, ja niillä on pysyväpuheenjohtaja.
 11. Erillisvirastot(esimerkiksi Euroopan ympäristökeskus, kemikaalivirasto)


  EU:lla on yli 30 virastoa, jotka on hajautettu eriEU-maihin. Niiden tehtävänä on toteuttaa EU:n politiikkaa eri aloilla, ja nehuolehtivat erityisesti teknisistä, tieteellisistä, operatiivisista ja/taisääntelytehtävistä.
 12. Töihin tai harjoitteluun?

Like
Share

Share

Facebook
Google+