تبریز قدیم

اینها از صفحه فیس بوک به نام «تبریز قدیم» است. دستشان درد نکند. علاقمندان یک نگاهی بکنند. واقعا حیف است نبینید. خیلی عکس دارد. من فقط چند تائی از دوران نسل پدرم و پدربزرگم را گذاشتم.

Embed

 1. اینها از صفحه فیس بوک به نام «تبریز قدیم» است. دستشان درد نکند. علاقمندان یک نگاهی بکنند. واقعا حیف است نبینید. خیلی عکس دارد. من فقط چند تائی از دوران نسل پدرم و پدربزرگم را گذاشتم. نشانی اینترنتی صفحه «تبریز قدیم» هم اینست:
  facebook.com/tabriz.old
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. اینها از صفحه فیس بوک به نام «تبریز قدیم» است. دستسان درد نکند. علاقمندان یک نگاهی بکنند. واقعا حیف است نبینید. خیلی عکی دارد. من فقط چند تائی از دوران نسل پدرم و پدربزرگم را گذاشتم. آدرس صفحه اینست:
  facebook.com/tabriz.old
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -
 16. -
Like
Share

Share

Facebook
Google+