introduction to e-learning

บันทึกการบรรยายเรื่อง "ความสำคัญของอีเลินนิ่งที่มีต่อการเรียนการสอน" โดย อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 มหาวิทยาลัยเนชั่น จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย สอดรับกับอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ในการพัฒาบันฑิตให้มีคุณภาพ บันทึกคลิ๊ป และตัดต่อโดย นายเปรม อุ่นเรือน และส่งเข้า youtube.com ของ pahpraem http://www.thaiall.com/e-learning/moodle221/e-learning_290454_atichart_v1.ppt size 3 MB

Embed

  1. E-Learning ตอนที่ 1 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
  2. E-Learning ตอนที่ 2 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
  3. E-Learning ตอนที่ 3 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
  4. E-Learning ตอนที่ 4 อ.ดร.อติชาต หาญชาญชัย
Like
Share

Share

Facebook
Google+