THANK YOU for Your Solidarity! // DZIĘKUJEMY za waszą solidarność!

THANK YOU for International Solidarity with Culture Makers in Poland! // DZIĘKUJEMY za międzynarodowe wyrazy solidarności z twórcami kultury w Polsce!

Embed

 1. On November 1st 2017 on PoliticalCritique.org an "Appeal for International Solidarity with Culture Makers in Poland" had been published. Reasons for it to be written were attempts to limit the right to culture in Poland by Law and Justice government. The occasion to launch the appeal was Forum for the Future of Culture – an encounter of social movements and people of culture and of politics in Warsaw, in Powszechny Theatre on 18th and 19th November 2017…

  //
  Pierwszego listopada 2017 na łamach PoliticalCritique.org ogłoszony został apel o międzynarodową solidarność z twórcami kultury w Polsce. Powodem, dla którego apel ten został sformułowany są próby ograniczenia prawa do kultury przez polski rząd. Okazją,by apel ten sformułować stało się Forum Przyszłości Kultury – spotkanie ruchów społecznych oraz ludzi kultury i polityki w Warszawie, w Teatrze Powszechnym, w dn. 18-19 listopada 2017 roku...
 2. We – the organising team – wanted to enforce our colleagues – culture makers in Poland – by collecting expressions of international solidarity with their (our) work and struggle. The gestures of solidarity we’ve received in the recent weeks are deeply moving. We would thus like to express our thankfulness to all those who’d responded to our appeal.

  //
  My –zespół organizatorów Forum – pragnęliśmy wzmocnić naszych kolegów i koleżanki – twórców i twórczynie kultury w Polsce – zbierając wyrazy międzynarodowej solidarności z ich (naszą) pracą i walką. Gesty solidarności, jakie otrzymaliśmy w ostatnich tygodniach są głęboko poruszające. Pragniemy więc wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasz apel.
 3. We’d like to thank organizations, social movements and online platforms, who disseminated our appeal among their networks and expressed their solidarity with us. Some of those solidarity gestures you can find below. We apologize all those, who has done it but are not listed below, please be sure our thankfulness to your efforts is unlimited.

  //
  Dziękujemy wszystkim organizacjom, ruchom społecznym i platformom internetowym, które pomogły naszemu apelowi się rozprzestrzenić oraz wyraziły swoją solidarność. Niektóre z gestów solidarności znajdują się poniżej. Przepraszamy wszystkich, którzy również to uczynili, a nie są poniżej wymienieni, bądźcie pewni, że nasza wdzięczność dla was jest nieograniczona.
 4. Thank you: European Cultural Foundation (the Netherlands), European Alternatives (UK, France, Germany, Italy), Guerrilla Foundation (Germany), e-flux (USA), 15MMovement (Spain), undergroundzero festival (USA), Anna Lindh Foundation (Sweden), Women's March BCN (Spain), Agenda21Culture – United Cities and Local Governments Committee on Culture (Spain) and many more!

  //
  Nasze podziękowania zechcą przyjąć: Europejska Fundacja Kultury (Holandia), organizacja European Alternatives (Wlk. Brytania,Francja, Niemcy, Włochy), Guerrlilla Foundation (Niemcy), platforma e-flux(USA), Ruch 15 Maja (Hiszpania), undergroundzero festiwal (USA), Anna Lindh Foundation (Szwecja), Marsz Kobiet w Barcelonie (Hiszpania), Agenda21Culture – komitet ds. kultury sieci United Cities and Local Governments (Hiszpania) i wielu innych!
 5. International solidarity would mean nothing if it was not practiced by individuals. We would like to express our thankfulness to each and every one who expressed his and her solidarity with culture makers in Poland. Some of such solidarity gestures you can find below. We apologize all those, who has done it but are not listed below, please be sure our thankfulness to your efforts is unlimited.

  //
  Solidarność międzynarodowa nie znaczyłaby nic, gdyby nie była tworzona przez jednostki. Chcemy wyrazić wdzięczność każdej osobie, która przesłałanam gesty solidarności. Niektóre z takich gestów solidarności znajdują sięponiżej. Przepraszamy wszystkich, którzy również to uczynili, a nie są poniżej wymienieni, bądźcie pewni, że nasza wdzięczność dla was jes tnieograniczona.
Like
Share

Share

Facebook
Google+