Storify Landelijk dialoog medezeggenschap

Op 12 maart 2015 organiseerde het ISO het Landelijk dialoog medezeggenschap. Met bestuurders van instellingen, de VSNU en de VH en studenten uit centrale medezeggenschapsraden is een start gemaakt om gezamenlijk tot de nodige verbeteringen te komen op het gebied van inspraak in het hoger onderwijs.

Embed

  1. Al eerder constateerde het ISO dat de medezeggenschap zich niet altijd serieus genomen voelt en de afgelopen tijd is dit geluid alleen maar meer opgelaaid vanuit Amsterdam. Het ISO, de VSNU en de VH verzonden vorige week uitnodigingen om samen de dialoog aan te gaan en tot verbeteringen te komen.
  2. Veel positieve reacties, velen die de urgentie zagen om het gesprek op korte termijn aan te gaan.
  3. Even lijkt het Landelijk dialoog medezeggenschap ergens anders op uit te lopen..
  4. Gelukkig draait alles bij en als iedereen binnen is, volgt een inleiding op de dag met enkele quotes vanuit de medezeggenschap uit het onderzoek dat het ISO eerder deed: 'goede medezeggenschap is mensenwerk'. "Hoe het moet is niet zwart wit, er is geen blauwdruk voor goede medezeggenschap. Wel kunnen we veel van elkaar leren en kritisch naar de huidige situatie kijken", aldus Aart Claassens, bestuurslid ISO.
  5. Na een plenair gedeelte gingen studenten en bestuurders uiteen in twee groepen. De eerste groep sprak over de WHW, faciliteiten en scholing. Vragen over de interpretatie van de wet en een professionele organisatie stonden hier centraal.
  6. De tweede groep ging in gesprek over formele medezeggenschap versus een informeel gevoel van betrokkenheid. Waar komt het gevoel vandaag niet serieus genomen te worden en hoe veranderen we dit? Hoe organiseren we gevoel van betrokkenheid bij alle studenten op de instelling? Deze vragen stonden in groep twee centraal. Ook werd over een centrale studentassessor gesproken, de assessor en medezeggenschappers uit Groningen waren ook aanwezig bij deze groep.
  7. Na de dialogen in twee groepen, kwam iedereen bij elkaar voor een plenaire terugkoppeling. Bestuurders en studenten presenteerden de uitkomsten. Uit groep één kwam onder andere de aanbeveling om aan het begin van het jaar een 'spelregeldocument' te maken voor de samenwerking.
  8. Groep twee had vele oplossingen om alle studenten op de instelling betrokken te krijgen: organiseer met de gehele universiteitsraad en het College van Bestuur denktanks, vertel ook het verhaal achter een beslissing en zorg dat iedereen, bijvoorbeeld ook de decentrale medezeggenschap, verantwoordelijkheid voelt om betrokkenheid te creëren..
1
Share

Share

Facebook
Google+