Practical Strategies for Learning from Failure

Strategaethau ymarferol ar gyfer Dysgu o Fethiant

Embed

  1. Innovation in the digital sphere can be complex and risky and there are not sufficient opportunities to share wisdom drawn from experience in different sectors. This workshop was for strategic thinkers who recognise that we need to learn how to deal with disappointments, mistakes and failures of all kinds. It responded to the #PdDigital15 challenge "how can we unleash people-led digital innovation in health and wellbeing?" by helping to de-stigmatise failure and 'what doesn't work' so we can adapt and move on more quickly with less pain.
  2. Gall arloesedd yn y maes digidol fod yn gymhleth ac yn beryglus a does ddim digon o gyfleoedd i rannu ddoethineb o brofiad mewn gwahanol sectorau. Roedd y gweithdy yma ar gyfer meddylwyr strategol sy'n cydnabod bod angen i ni ddysgu sut i ddelio â siomedigaethau, camgymeriadau a methiannau o bob math. Ymatebodd i her #PdDigital15, sef "sut gallwn ni ryddhau arloesi digidol sy'n cael ei arwain gan bobl mewn iechyd a lles?" drwy helpu i ddad-stigmateiddio methiant a 'beth sydd ddim yn gweithio' er mwyn i ni addasu a symud ymlaen yn gyflymach gyda llai o boen.
  3. Before the event / Cyn y digwyddiad

  4. The / Y Seminar

  5. Introductions / Cyflwyniadau
  6. Large Group Discussion / Trafodaeth Grŵp Mawr
1
Share

Share

Facebook
Google+