Making services more accessible for people who do not speak English or Welsh

Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Embed

 1. People who don’t speak English or Welsh well will struggle to be able to use the public services they need. This may be because they are recent arrivals in the UK or because of sensory loss. However, ensuring that everyone living in Wales has equal access to public services is one of the 7 goals of the Well-being of the Future Generations Act.

  Walking away from this seminar, delegates will have shared and learnt different approaches to accessing services and information, and why this requirement is so important. This seminar will bring together the most up-to-date practices from across Wales and beyond.
 2. Bydd pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg yn cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus y mae eu hangen arnynt. Gall hyn fod am eu bod newydd gyrraedd y DU neu oherwydd nam synhwyraidd. Fodd bynnag, mae sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad cyfartal at wasanaethau cyhoeddus yn un o 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

  Bydd y seminar hon yn dwyn ynghyd yr arferion diweddaraf o bob cwr o Gymru a'r tu hwnt. Wrth adael y seminar hon, bydd y cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o gyrchu gwasanaethau a gwybodaeth, a pham mae'r gofyniad hwn mor bwysig.
 3. Keynote speech/ Prif Araith

 4. Huw Vaughan Thomas, Auditor General for Wales/ Archwilydd Cyffredinol Cymru
 5. Making Services more accessible for people who don’t speak English or Welsh/ Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nadydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

 6. Catherine May,Equality and Human Rights Commission/ Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
  Matthew Mortlock, Wales Audit Office/
  Swyddfa Archwilio Cymru
  Elaine Ballard, Taff Housing Association/
  Cymdeithas Tai Taf
  Katie Chappelle, Action on Hearing Loss

  Today’s panel will share the importance of making services more accessible for people who do not speak English or Welsh and in their view, the steps that organisations need to take to make it work.
  The panel will respond to a series of questions, and there will be an opportunity for delegates to discuss and present further questions during the session.
 7. Bydd panel heddiw yn rhannu pwysigrwydd gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg ac, yn eu barn nhw, y camau y mae angen i sefydliadau eu cymryd er mwyn gwneud iddo weithio.
  Bydd y panel yn ymateb i gyfres o gwestiynau a bydd cyfle i gynrychiolwyr drafod a chyflwyno rhagor o gwestiynau yn ystod y sesiwn.
Like
Share

Share

Facebook
Google+