Nyanlända elever direkt in i ämnesundervisningen?

Idag twittrade jag ut en del citat ur resultatdelen av Jenny Uddlings uppsats "Direktintegrerade elevers möjligheter till lärande i ämnesundervisningen". Alla som på ett eller annat sätt arbetar med nyanlända elever i grundskolan bör läsa denna uppsats.

 1. Direktintegrering av nyanlända, dvs att man inte har någon förberedelseklass utan låter eleverna börja direkt i ordinarie klass, är en organisationsmodell som finns på olika håll i landet. Många undersökningar och granskningar har visat att undervisningen i förberedelseklass inte alltid håller det mått som den ska och för att förbättra situationen och resultaten för de nyanlända eleverna har många huvudmän valt att ta bort förberedelseklasserna för att i stället låta eleverna gå i en ordinarie klass direkt. Förhoppningsvis har man innan en omorganisation tänkt igenom vad skolan behöver för resurser i form av kompetensutveckling, flexibel organisation och stöttning av svenska som andraspråkslärare och studiehandledning på modersmålet, annars blir det säkerligen väldigt svårt för de nyanlända eleverna att kunna tillägna sig undervisningen på ett bra sätt. Vilket Jenny Uddlings studie visar:
 2. Att som ämneslärare helt plötsligt få ansvar för att de nyanlända eleverna inte bara lär sig det ämnesspecifika språket och utvecklar de förmågor ämnet kräver utan även lär sig "nybörjarsvenska" upplevs som ett omöjligt uppdrag. Speciellt eftersom de inte fått någon kompetensutveckling. Lärarna anser dessutom att detta inte ingår i deras uppdrag som ämneslärare.
 3. En annan viktig del i Jenny Uddlings uppsats är det sociala utanförskap som de nyanlända eleverna upplever. De har inget gemensamt språk att kommunicera på med sina klasskamrater och även om klasskamraterna försöker så är det svårt. En av tankarna bakom direktintegrering är att eleverna ska lära sig språket genom att de ingår i ett socialt sammanhang där svenska språket talas. Men att utveckla ett språk när man inte har någon att tala språket med går ju inte så bra...
 4. Jenny Uddlings studie visar att direktintegreringen av nyanlända elever snarare segregerar än integrerar. En slutsats vi behöver bära med oss när vi funderar över varför vi organiserar undervisningen för nyanlända elever på det sätt vi gör. 
 5. "I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov", står det i skollagen. Vilket förtydligas i läroplanen: "Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper."

  Det står även att "Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla."

  När det gäller nyanlända elever utformas undervisningen väldigt ofta lika för alla. Antingen går alla i förberedelseklass eller så är alla direktintegrerade. Det finns väl ingen elevgrupp som är så heterogen som de nyanlända eleverna, ändå har vi så svårt att ha så pass flexibla organisationer så de nyanlända eleverna kan få undervisning anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov?

  "Varför organiserar vi undervisningen för den här nyanlända eleven på det sätt vi gör och är undervisningen verkligen anpassad efter elevens förutsättningar och behov?" Sluta aldrig ställa denna fråga, är mitt tips. Och se till att det alltid blir ett ja på slutfrågan. För elevens skull.
Read next page